S.No.

Name of the State

1.     

Andhra Pradesh.

1 Anatapuram

2. Srikakulam

3. Vijaynagaram

4 Chittor

2.     

Bihar

3.     

Chattisgarh

4.     

Goa

5.     

Gujarat

6.     

Haryana

7.     

Himachal Pradesh

8.     

Jammu & kashmir

9.     

Jharkhand

10.  

Karnataka

11.  

Kerala

12.  

Madhya Pradesh

CHCS/FMBS

Hi Tech Hubs

13.  

Maharashtra

14.  

Orrisa

15.  

Punjab

16.  

Rajasthan

17.  

Tamilnadu

18.  

Uttar Pradesh

19.  

Uttarakhand

20.  

West Bengal

21.  

Arunachal Pradesh

22.  

Assam

23.  

Manipur

24.  

Meghalaya

25.  

Mizoram

26.  

Nagaland

27.  

Sikkim

28.  

Tripura

29.  

Telangana