State

 

Andhra Pradesh

Arunachal Pradesh

Assam

Bihar

Chhattisgarh

Goa

Gujarat

Haryana

Himachal Pradesh`

Jammu & Kashmir

Jharkhand

Karnataka

Kerala

Madhya Pradesh

Maharashtra

Manipur

Meghalaya

Mizoram

Nagaland

Orissa

Punjab

Rajasthan*

Sikkim

Tamil Nadu

Telangana

Tripura

Uttar Pradesh

Uttarakhand

West Bengal

 ICAR (CIPHET)